Informacja o przetwarzaniu danych

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem jest Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg

Cel i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych:

Twoje dane są przetwarzane w związku z realizacją działań statutowych, z wykorzystaniem udzielonych zgód, w szczególności:
realizacja umowy lub zamówienia, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
organizacja i promocja eventu, szkolenia, imprezy, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
wykonywanie umowy lub zamówienia pomiędzy BCK, a innym podmiotem, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
kontakty z mediami i promowania w mediach działalność i usług BCK, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
kontakty biznesowe, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
odpowiedź na zapytanie, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO
potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f)
newsletter, PODSTAWA PRAWNA : art. 6 ust. 1 pkt a) RODO
współpraca z partnerem BCK, PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

Jakie Twoje dane mogę być przez nas przetwarzane:

– nazwiska i imiona
– adresy zamieszkania
– adresy poczty elektronicznej
– numery telefonów
– numer PESEL
– numer dowodu osobistego
– data i miejsce urodzenia
– numer rachunku bankowego
– imiona rodziców
– informacje o miejscu zatrudnienia i zarobkach
– wizerunek – zdjęcia z realizacji koncertu oraz ewentualny zapis wideo

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane są przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług, realizacji celów, po czym zostają w bezpieczny sposób usunięte i zniszczone.

Dane mogę być przechowywane dłużej jeżeli wymagają tego stosowne przepisy prawa.

Komu możemy przekazywać Twoje dane ?

W związku z realizacją celów Twoje dane mogą zostać przekazane do ubezpieczycieli, podwykonawców.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przysługujące Tobie prawa:

– dostęp do swoich danych osobowych, sprostowanie danych,
– prawo do bycia zapomnianym,
– prawo do usunięcia/ograniczenia przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Jak się z nami skontaktować?

Napisz do Nas:
adres e-mail: sekretariat.bck@wp.pl, adres pocztowy: Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg.
Inspektor Ochrony Danych
: Tomasz Stokłosa, stoper@poczta.fm


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ BRZESKIE CENTRUM KULTURY – KLIKNIJ TUTAJ.