Regulamin Kina Centrum

REGULAMIN KINA CENTRUM BRZESKIEGO CENTRUM KULTURY Z DNIA 31.05.2021

NINIEJSZY REGULAMIN DOTYCZY FUNKCJONOWANIA I ZASAD KORZYSTANIA PRZEZ WIDZÓW Z KINA CENTRUM PROWADZONEGO PRZEZ BRZESKIE CENTRUM KULTURY IM. I. J. PADEREWSKIEGO, PRZY UL. MLECZNEJ 5, 49-300 BRZEG

(KLIKNIJ W SEKCJĘ PONIŻEJ, BY WYŚWIETLIĆ JEJ TREŚĆ I ZAPISY)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 1. Wstęp do Sali Kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu. 
 2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
 4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
 5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
 6. Fotel w Sali Kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
 7. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na Salę Kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
 8. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Brzeskie Centrum Kultury w Kinie CENTRUM kategorycznie zabrania się:
  a.) Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmn.). DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
  b.) Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.
  c.) Spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek.
  d.) Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie.
 9. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina.
 10. Za rzeczy pozostawione w Sali Kina i/lub szatni nie ponosimy odpowiedzialności.
 11. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie w Sali Kina porządku oraz czystości.
 12. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
 13. Seanse filmowe wyświetlane są bez określenia minimalnej liczby widzów.
 14. Kino działa zgodnie z harmonogramem i repertuarem zamieszczanym na stronie internetowej: https://bck-brzeg.pl/dzialalnosc/kino-centrum/.
 15. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania o tym na plakatach i w gablotach BCK.
 16. Kino nie ponosi odpowiedzialności za błędne terminarze w innych mediach.

2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 1. Informacje o seansach filmowych i sposobie ich rezerwacji oraz zakupu biletów można uzyskać na stronie internetowej https://bck-brzeg.pl/dzialalnosc/kino-centrum/, pod numerem telefonu 774169986, pod adresem imprezy@bck-brzeg.pl lub osobiście w kasie kina.
 2. Zakup biletów możliwy jest online – jedynym oficjalnym internetowym sklepem Kina Centrum jest strona https://ekobilet.pl/brzeskiecentrumkultury. Bilety można także zakupić osobiście w kasie Kina i w kasie Punktu Informacji Turystycznej BCK (ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg). Rezerwacje miejsc możliwe są jedynie telefonicznie oraz osobiście (sklep internetowy nie obsługuje rezerwacji).
 3. Zakupu biletów online na seanse filmowe można dokonać nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu.
 4. Przed rezerwacją lub zakupem biletu online należy zapoznać się z „Regulaminem zakupu i rezerwacji biletów do Kina Centrum poprzez stronę internetową”, który jest integralną częścią niniejszego regulaminu.
 5. Rezerwacje na seanse filmowe można w każdej chwili unieważnić telefonicznie lub w Kasie Kina podając nazwisko i/lub numer rezerwacji – jednak nie później niż 15 minut przed seansem.
 6. Kasa Kina funkcjonuje w Biurze Podawczym BCK w następujących dniach i godzinach: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-21:00 oraz w soboty i niedziele – otwierana jest 30 minut przed rozpoczęciem pierwszego seansu i zamykana jest po rozpoczęciu ostatniego seansu. Bilety do kina można także zakupić w kasie Punktu Informacji Turystycznej (ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg) od wtorku do soboty w godz. 9:00-17:00.
 7. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, po upływie tego terminu rezerwacja zostanie anulowana automatycznie.
 8. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych w kasie biletów na film po rozpoczęciu seansu. Zwrot w kasie możliwy jest najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym.
 9. Bilety zakupione online można zwrócić przed rozpoczęciem seansu – poprzez system biletowy https://ekobilet.pl/brzeskiecentrumkultury. Klient dokonuje zwrotu samodzielnie – poprzez sklep internetowy. W przypadku problemów ze zwrotem należy skontaktować się z Kinem Centrum pod adresem e-mail: imprezy@bck-brzeg.pl podając w wiadomości informacje o bilecie – adres e-mail oraz numer biletu, który klient chce zwrócić. Zwrotu można dokonać maksymalnie 30 minut przed seansem i nie będzie możliwy po rozpoczęciu seansu.
 10. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli zaistnieją przyczyny formalne (np. brak środków w kasie, brak paragonu, brak potwierdzenia dokonania płatności przez bank).
 11. Zwrot biletów na film zakupionych w kasie jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu (gotówka, przelew). Nie ma możliwości zwrotu gotówki za bilety opłacone kartą. Pozostałe przypadki reguluje „Regulamin zakupu i rezerwacji biletów do Kina Centrum poprzez stronę internetową” będący integralną częścią niniejszego regulaminu i dostępny na naszej stronie internetowej https://bck-brzeg.pl/dzialalnosc/kino-centrum/.
 12. Kasa Kina jest zamykana 10 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
 13. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup 15 osobowych i większych.
 14. Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:
  a.) Wiek przedszkolny: grupa 15 podopiecznych do 6-tego roku życia – 2 opiekunów
  b.) Wiek wczesnoszkolny: grupa 15 podopiecznych do 10-tego roku życia – 1 opiekun.
  c.) Wiek szkolny i późno szkolny: grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 18-tego roku życia – 1 opiekun,
  d.) Grupy zorganizowane pozaszkolne: grupa 15 podopiecznych 1 opiekun.
 15. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26. roku życia oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do Sali Kina lub przy Kasie biletowej. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej (posiadającej legitymację rencisty).
 16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem Kina Centrum Brzeg dzieci do lat 10 mogą uczestniczyć w seansie Kina Centrum wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna lub rodzica, natomiast dzieci, które ukończyły 10. rok życia mogą uczestniczyć w seansie samodzielnie
  z zastrzeżeniem, że to rodzice oraz opiekunowie prawni ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dzieci pozostawione na terenie kina bez ich opieki. Dodatkowo, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na samodzielne uczestnictwo w seansie filmowym. Zgoda powinna zostać udzielona pisemnie i powinna zawierać dane, dzięki którym obsługa w razie potrzeby będzie mogła skontaktować się z opiekunem. Wzór zgody dostępny jest u obsługi Kina Centrum oraz tutaj. Rodzic/opiekun prawny odpowiedzialny jest także za bezpieczne dotarcie dziecka do Kina Centrum i jego powrót z seansu do domu. Kino Centrum nie zapewnia opieki dla dzieci przed, w trakcie i po seansie, nie kontroluje także kto dziecko przyprowadza i odbiera z/do Kina. Oprócz zgody, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest także wypełnić i dostarczyć do obsługi kina wypełnione oświadczenie uczestników imprez BCK do celów sanitarnych (na czas trwania pandemii COVID-19). Brak któregokolwiek z ww. dokumentów uniemożliwia uczestnictwo dziecka w seanse kinowym.
 17. Legitymacje emeryta-rencisty /plus dokument ze zdjęciem/ studenckie, uczniowskie, sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.
 18. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
  a.) Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszych deklaracji repertuarowych, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do ich wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem Kontrahentów,
  b.) W przypadku, gdy Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Klientów.
  c.) Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu tożsamości.
  d.) Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
  e.) Wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Brzeskiego Centrum Kultury.
 19. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej, na zasadach określonych w Postanowieniach Szczegółowych za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:
  a.) Klient chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nieleżących po stronie Brzeskiego Centrum Kultury.
  b.) Klient chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Brzeskiego Centrum Kultury.
  c.) Klient chce dokonać zwrotu biletów zbiorowych później niż 24 h przed seansem kinowym lub imprezą, na którą bilet zbiorowy został sprzedany.
 20. Na projekcje filmów w kinie Centrum obowiązują ceny biletów określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Jednocześnie informujemy, że ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie na wyraźne żądanie dystrybutora filmu lub w wyniku akcji promocyjnych kina.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Na całym terenie Kina obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu.
 2. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Kina, chyba, że jest to pies-opiekun osoby niepełnosprawnej posiadający odpowiednie uprawnienia.
 3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Dyrekcji Brzeskiego Centrum Kultury.

W ślad za ust. 16 pkt. 2 „Postanowienia szczegółowe” Regulaminu Kina Centrum i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • dzieci do lat 10 mogą uczestniczyć w seansie Kina Centrum wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna lub rodzica,
 • dzieci, które ukończyły 10. rok życia mogą uczestniczyć w seansie samodzielnie z zastrzeżeniem, że to rodzice oraz opiekunowie prawni ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dzieci pozostawione na terenie kina bez ich opieki.

Dodatkowo, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na samodzielne uczestnictwo w seansie filmowym. Zgoda musi zostać udzielona pisemnie i powinna zawierać dane, dzięki którym obsługa w razie potrzeby będzie mogła skontaktować się z opiekunem.

Wzór zgody dostępny jest u obsługi Kina Centrum oraz tutaj.

Rodzic/opiekun prawny odpowiedzialny jest także za bezpieczne dotarcie dziecka do Kina Centrum i jego powrót z seansu do domu. Kino Centrum nie zapewnia opieki dla dzieci przed, w trakcie i po seansie, nie kontroluje także kto dziecko przyprowadza i odbiera z/do Kina.

Wzór oświadczenia dostępny jest u obsługi Kina Centrum oraz tutaj.

Brak któregokolwiek z ww. dokumentów uniemożliwia samodzielne uczestnictwo dziecka w seanse kinowym.

Aktualizacja z dn. 28.03.2022. 

Od dn. 28.03.2022 na terenie Kina Centrum nie obowiązują żadne obostrzenia pandemiczne.

REGULAMIN ZAKUPU I REZERWACJI BILETÓW DO KINA CENTRUM POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ https://ekobilet.pl/brzeskiecentrumkultury

(KLIKNIJ W SEKCJĘ PONIŻEJ, BY WYŚWIETLIĆ JEJ TREŚĆ I ZAPISY)

1. DEFINICJE

 1. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów i udostępniania materiałów za pośrednictwem Systemu Ekobilet przy użyciu strony internetowej https://ekobilet.pl/brzeskiecentrumkultury.
 2. „System Ekobilet” – oznacza system informatyczny oraz stronę internetową dostępną pod adresem http://ekobilet.pl, http://voucherro.pl, http:/ voucherro.com, których administratorem jest Operator oraz wszelkie inne strony internetowe, które wykorzystują system informatyczny Ekobilet w celu sprzedaży Biletów oraz płatnego albo darmowego udostępniania Materiałów.
 3. „Operator” EKOBILET Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (30-019), ul. Mazowiecka 21 lok 34Z, NIP 677 24 47 224, REGON 384546098, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000812066.
 4. „Organizator wydarzenia” – Brzeskie Centrum Kultury – podmiot, który udostępnia do sprzedaży Bilety oraz publikuje Materiały w Systemie Ekobilet w celu ich płatnego albo darmowego udostępniania.
 5. „Miejsce wydarzenia” – miejsca, w których odbędą się wydarzenia.
 6. „Bilet” – oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym wydarzeniu w miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Systemu Ekobilet. Bilet ma formę fotokodu, który przekazywany jest Użytkownikowi w formie wiadomości email oraz SMS.
 7. „Materiał“ – oznacza pojedynczy materiał zdjęciowy, audialny lub audiowizualny stanowiący utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i podlegający ochronie zgodnie z przepisami wskazanej ustawy, udostępniany przez Operatora podczas transmisji na żywo (Live Streaming) lub na żądanie (Video on Demand) w formie pliku cyfrowego w ramach Systemu Ekobilet.
 8. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Systemu Ekobilet celem zakupu Biletów lub w celu uzyskania płatnego albo darmowego dostępu do oglądania i odsłuchiwania Materiałów publikowanych przez Organizatora.
 9. „Strona Płatności” – strona internetowa www.payu.pl, administrowana przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324), przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000274399, REGON 300523444, NIP 7792308495] – lub każdy inny operator realizujący płatności mobilne lub internetowe w procesie zakupu Biletów lub udostępniania Materiałów.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użytkownik w jakiejkolwiek przewidzianej Regulaminem formie wyraża zgodę na warunki transakcji określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Operator nie jest Organizatorem wydarzenia ani zobowiązanym do świadczenia usług, a wyłącznie pośredniczy w sprzedaży Biletów oraz w uzyskiwaniu płatnego albo darmowego dostępu do oglądania i odsłuchiwania Materiałów publikowanych przez Organizatora. Operator zapewnia sprzedaż i dystrybucję Biletów oraz płatne albo darmowe udostępnianie Materiałów na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Organizatorem wydarzenia. Wobec tego Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za organizację oraz ofertę wydarzeń jak również za zgodność przekazu promocyjnego i informacyjnego dotyczącego wydarzeń z rzeczywistym wykonaniem usług związanych z uczestnictwem Użytkownika w wydarzeniu.
 3. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za organizację wydarzenia jest Organizator wydarzenia. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące oferty lub organizacji wydarzenia należy kierować wyłącznie do Organizatora wydarzenia.
 4. Skargi i wnioski skierowane do Operatora, a dotyczące oferty lub organizacji wydarzenia, zostaną przekazane odpowiedniemu Organizatorowi wydarzenia. Operator nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za organizację wydarzenia, nie ponosi odpowiedzialności za zmianę daty, godziny, miejsca czy odwołanie wydarzenia. Tym samym Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które poniósł Użytkownik w związku z wydarzeniem, na które zakupił Bilet lub w związku z publikacją Materiałów, do których uzyskał dostęp, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkownika w związku z wydarzeniem, jego zmianami, odwołaniem lub organizacją. Wszelkie roszczenia winny być skierowane do Organizatora.
 5. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za jakość przekazu i odbioru Materiałów zamieszczonych w serwisie, uzależnioną od przepustowości internetowej sieci łączących Operatora z Użytkownikiem, indywidualnej konfiguracji komputera Użytkownika oraz czynników od Operatora niezależnych. Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Systemu Ekobilet dla określonych grup Użytkowników, w szczególności dla osób poniżej 18 roku życia, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia Systemu Ekobilet w celu jego zmiany, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 7. Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkowników Biletów oraz uzyskania dostępu do Materiałów za pośrednictwem Systemu Ekobilet.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed zakupem Biletu lub uzyskaniem dostępu do Materiału za pośrednictwem Systemu Ekobilet.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Systemu Ekobilet oraz zakupu i realizacji Biletów oraz uzyskiwaniu dostępu do Materiałów w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
 10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Ekobilet:
  1. komputer lub inne urządzenie mobilne z przeglądarką internetową oraz dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę języka JavaScript,
  3. telefon zapewniający obsługę wiadomości SMS,
  4. skrzynka poczty elektronicznej,
  5. konto bankowe z dostępem do Internetu.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA.

 1. Zakup Biletu lub uzyskanie dostępu do Materiałów następuje poprzez złożenie za pomocą Systemu Ekobilet zamówienia na Bilet lub Voucher lub zamówienia na udostępnienie wybranego Materiału, oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia (jeśli jest to zamówienie płatne),na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Złożenie zamówienia możliwe jest na podstronie Systemu Ekobilet lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Systemu Ekobilet lub w aplikacji mobilnej następujących czynności:
  1. wybór ilości i rodzaju Biletów lub Voucherów/wybór rodzaju Materiałów,
  2. podanie danych Użytkownika,
  3. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków Regulaminu o treści dostępnej na stronie internetowej Systemu Ekobilet,
  4. złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „przejdź do płatności” lub „zapłać”.
 3. Operatorowi oraz Organizatorowi przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na wydarzenie lub Voucherów, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów oferowanych w innych miejscach oraz formach zakupu niż za pośrednictwem Systemu Ekobilet.
 4. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania zamówienia przez Operatora.
  W szczególnych przypadkach związanych ze znaczącym obciążeniem Systemu Ekobilet wynikającym z dużej liczby odwiedzających System Ekobilet czas potwierdzenia zamówienia może ulec wydłużeniu. W takim przypadku potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane niezwłocznie po jego przetworzeniu przez System Ekobilet.

4. PŁATNOŚCI.

 1. Płatność za Bilety, a także udostępnione Materiały, zamówione przy pomocy Systemu Ekobilet możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety, a także udostępnione Materiały wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów, a w przypadku gdy dla danego zamówienia występuje opłata transakcyjna, także powinna zawierać opłatę transakcyjną.
 4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 60 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu.
 5. Ceny Biletów i udostępnianych Materiałów wskazane na stronach Systemu Ekobilet oraz na Bilecie i Voucherze są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Operator ma prawo obciążenia Użytkownika opłatą transakcyjną w wysokości uzależnionej od rodzaju dokonywanej transakcji. Opłata transakcyjna służy pokryciu kosztów obsługi transakcji obejmujących między innymi (ale nie wyłącznie):
  1. koszty obsługi posprzedażowej (zawiadomienia, zmiany warunków transakcji, przygotowanie do realizacji każdego zamówienia i dopasowanie go do potrzeb Użytkownika),
  2. koszty obsługi płatności za dokonywaną transakcję,
  3. wsparcie w procesie złożenia zamówienia w razie wystąpienia problemów, a także –
   w razie potrzeby – pośrednictwo w kontaktach z Organizatorem.
 7. Informacja o wysokości opłaty transakcyjnej (w przypadku gdy taka występuje), procentowo lub/i kwotowo, o cenie Biletu lub udostępnianego Materiału, oraz o pełnej wartości transakcji uwidoczniona jest każdorazowo w Systemie podczas procesu zakupu Biletu lub udostępnianego Materiału przed ostatecznym potwierdzeniem przez Użytkownika woli dokonania zakupu.
 8. W przypadku wykonania zwrotu Biletu niezależnie od przyczyny zwrotu, opłata transakcyjna nie podlega zwrotowi.
 9. Aby otrzymać fakturę na poniesioną opłatę transakcyjną nabywca jest zobowiązany skierować swoje żądanie na adres email: kontakt@ekobilet.pl równocześnie podając dane nabywcy konieczne do wystawienia faktury tj. nazwę lub imię i nazwisko, adres i numer NIP jeżeli nabywca jest podmiotem gospodarczym. Faktury dla podmiotów gospodarczych wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami do 15 dnia miesiąca następującego miesiącu, w którym opłata transakcyjna została poniesiona.

5. DOSTAWA I REALIZACJA BILETU/VOUCHERA

 1. Użytkownik otrzyma Bilet:
  1. w przypadku zakupu Biletu/Vouchera przez Internet:
   1. w formie wiadomości SMS: około 5 minut od momentu otrzymania informacji przez System Ekobilet o dokonaniu płatności, nie później jednak niż w ciągu 30 minut, na numer telefonu komórkowego podanego przez Użytkownika podczas składania zamówienia. Do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość SMS zawierająca odnośnik (adres URL), po którego uruchomieniu na telefon komórkowy Użytkownika zostanie pobrany Bilet w postaci fotokodu; oraz
   2. w formie wiadomości email – około 5 minut od momentu otrzymania informacji przez System Ekobilet o dokonaniu płatności, nie później jednak niż w ciągu 30 minut, na adres email Użytkownika podany podczas składania zamówienia zostanie wysłana wiadomość email zawierająca Bilet w postaci fotokodu zapisanego w pliku w formacie PDF,
  2. w przypadku zakupu Biletu z wykorzystaniem aplikacji mobilnej:
   1. Bilet w postaci odnośnika (adres URL), po uruchomieniu którego zostanie pobrany Bilet w postaci fotokodu, zostanie udostępniony Użytkownikowi w aplikacji mobilnej, za pośrednictwem której został on zakupiony.
 2. Warunkiem otrzymania Biletu w formie SMS jest posiadanie telefonu komórkowego obsługującego wiadomości SMS.
 3. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie przy wejściu na wydarzenie wyznaczonym przez Organizatora wydarzenia osobom, telefonu komórkowego z otrzymaną od Operatora wiadomością SMS lub wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, zawierającego fotokod w rozmiarze nie mniejszym niż 2×2 cm.
 4. Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania Biletu w formie SMS lub email ponosi Użytkownik, zgodnie z taryfą swojego operatora. Rozmiar Biletu wynosi do 150 KB (w formie email) oraz do 15 KB (w formie SMS).
 5. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu zakończenia wydarzenia lub jego części, której dotyczył.
 6. Bilet uprawnia do udziału w wydarzeniu okaziciela Biletu i nie może być wykorzystany przez więcej niż jedną osobę, jeżeli nie jest to na bilecie wyraźnie wskazane. Udostępnienie Biletu przez Użytkownika osobie trzeciej wiąże się z ryzykiem wykorzystania przez tą osobę Biletu. Organizator wydarzenia honoruje Bilet osoby, która w takim przypadku zgłosi się jako pierwsza.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik opuszcza wydarzenie w trakcie jego trwania, powinien okazać ponownie Bilet w sposób wskazany w § 5 ust. 4, pod rygorem utraty prawa do powrotu na wydarzenie i udziału w dalszej części danego wydarzenia.

6. ODWOŁANIE WYDARZENIA. ZMIANA MIEJSCA LUB TERMINU WYDARZENIA

 1. Organizator wydarzenia na swojej stronie internetowej lub w formie wiadomości email lub w formie SMS, lub Operator w imieniu Organizatora wydarzenia i na jego wniosek na swojej stronie internetowej lub w formie wiadomości email lub w formie SMS, niezwłocznie poinformuje Użytkownika o odwołaniu, zmianie terminu lub zmianie miejsca wydarzenia.
 2. Jeżeli wydarzenie zostanie odwołane Użytkownik może według swojego wyboru zażądać zwrotu ceny Biletu, bądź zaliczenia tej kwoty na poczet Biletu na inne wydarzenie dostępne w Systemie Ekobilet.
 3. Jeżeli zostanie zmieniony termin lub miejsce wydarzenia Użytkownik może według swojego wyboru zażądać zwrotu ceny Biletu, bądź zaakceptować zmianę. Z uprawnienia powyższego Użytkownik może skorzystać w terminie oznaczonym przez Operatora lub Organizatora wydarzenia. Zwrot ceny Biletu zostanie dokonany w kasie Organizatora wydarzenia lub na wskazany przez Użytkownika numer rachunku bankowego. Sposób zwrotu ceny Biletu określa każdorazowo Organizator wydarzenia.

7. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Systemu Ekobilet jest Operator. Operator podejmuje właściwe (techniczne i organizacyjne) środki ochrony Systemu Ekobilet oraz zbioru danych powstałych w wyniku rejestracji Użytkowników Systemu Ekobilet zabezpieczając je przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 2. Dane Użytkowników Systemu Ekobilet będą przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Operator zobowiązuje się do zachowania poufności danych Użytkowników Systemu Ekobilet.
 3. Z Operatorem jako administratorem danych osobowych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@ekobilet.pl.
 4. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników pozyskane w związku z korzystaniem z Systemu Ekobilet, założeniem i prowadzeniem konta w Systemie Ekobilet oraz sprzedażą Biletów/Voucherów na wydarzenia, udostępniania Materiałów, w następujących celach: obsługi konta w Systemie Ekobilet, obsługi sprzedaży Biletów/Voucherów na wydarzenia, obsługi udostępniania Materiałów, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy z Użytkownikiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników również w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia działań marketingowych, prowadzenia analiz i statystyk, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Użytkowników oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach reklamacyjnych, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, co stanowi prawnie uzasadnione interesy Operatora jako administratora danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Operator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników również w zakresie niezbędnym do wykonania ciążących na Operatorze obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO np. w zakresie rachunkowości i podatków.
 7. W przypadku wyrażenia przez Użytkowników Systemu Ekobilet zgód marketingowych, Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach każdorazowo wskazanych w takiej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO. Użytkownicy konta mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 8. Operator może ujawniać dane osobowe Użytkowników Systemu Ekobilet podmiotom świadczącym na rzecz Operatora usługi prawne, IT, serwisowe, kurierskie, pocztowe, marketingowe i promocyjne, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, jak również Organizatorom wydarzeń, w przypadku gdy jest to niezbędne do udziału w wydarzeniu (np. bilety imienne, identyfikatory, imienne certyfikaty uczestnictwa).
 9. Operator przechowuje dane osobowe Użytkowników Systemu Ekobilet tak długo jak jest to niezbędne dla realizacji celu, w jakim są one przetwarzane w oparciu o następujące kryteria: w przypadku realizacji umowy zawartej z Użytkownikami Systemu Ekobilet, tak długo jak dana umowa obowiązuje, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa zobowiązujących Operatora do przetwarzania danych osobowych Użytkowników Systemu Ekobilet przez wskazany w nich okres (np. dane dot. faktur przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego). W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkowników Systemu Ekobilet w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora lub na podstawie zgody Użytkownika Operator będzie przechowywać dane osobowe Użytkowników Systemu Ekobilet odpowiednio przez okres realizacji celów albo okres, na który wyrażono zgodę albo do momentu odpowiednio uznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika Systemu Ekobilet albo cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika Systemu Ekobilet.
 10. Użytkownicy Systemu Ekobilet mają prawo żądania dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także przeniesienia ich danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Operatora, Użytkownicy Systemu Ekobilet mogą wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych.
 11. Użytkownicy Systemu Ekobilet mogą złożyć skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO), w przypadku uznania, że Operator przetwarza ich dane osobowe niezgodnie z RODO.
 12. Operator korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji poprzez profilowanie wykonywane w oparciu o posiadane dane, w szczególności: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Na podstawie tych informacji Operator może przedstawiać Użytkownikom Systemu Ekobilet oferty dopasowane do ich preferencji, miejsca pobytu, zainteresowań, poprzednich wydarzeń, na które zakupili Bilety/Vouchery lub uzyskali dostęp do Materiałów. Użytkownicy Systemu Ekobilet mogą cofnąć zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych w celu, o którym mowa w niniejszym ustępie w każdym momencie poprzez odpowiednią zmianę ustawień używanej przez nich przeglądarki internetowej.

8. PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące procesu zakupu Biletów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@ekobilet.pl lub pisemnie na adres Operatora wskazany w §1 ust. 3.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Użytkownika, numer telefonu, adres e-mail (podane przez Użytkownika w zamówieniu), 9-cyfrowy kod biletu/kod dostępu do Materiałów, wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie.
 3. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie jednego miesiąca od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji.
 4. Operator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację terminie 14 dni od daty jej złożenia.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ. ZWROTY BILETÓW

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług w zakresie dostępu do Materiałów, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że przed upływem tego terminu Organizator i Operator rozpoczęli spełnianie świadczenia dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za wyraźną zgodą konsumenta i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli Użytkownik aktywował kod dostępu do Materiału.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na adres e-mail Organizatora: imprezy@bck-brzeg.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora, podane Użytkownikowi przez Operatora w e-mailu z przesłanym Biletem/Voucherem/dostępem do Materiałów. Bilety na imprezy i seanse kinowe mogą zostać zwrócone przed rozpoczęciem imprezy. Po jej rozpoczęciu zwrot nie będzie możliwy.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Organizator zwróci Użytkownikowi uzyskaną od Użytkownika opłatę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w zakresie dostępu do Materiałów.
 4. Bilet, który nie zostanie zrealizowany nie podlega wymianie lub zwrotowi chyba, że postanowienia niniejszego regulaminu stanowią inaczej.
 5. Użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu:
  1. w przypadku odwołania seansu filmowego, imprezy, którego dotyczy Bilet lub opóźnienia w jego rozpoczęciu o co najmniej 30 minut,
  2. w przypadku okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu leżących po stronie Kupującego pod warunkiem, że zwrot nastąpi nie później niż 30 minut przed seansem.
  3. Prawo do zwrotu Biletu nie przysługuje w przypadku opóźnienia rozpoczęcia seansu filmowego krótszego niż 30 minut.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Pełna treść Regulaminu Operatora dostępna jest w siedzibie Operatora oraz na stronie Systemu Ekobilet. Niniejsza wersja regulaminu znajduje zastosowanie do Brzeskiego Centrum Kultury.
 2. W przypadkach nieobjętych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.
 3. Wszelkie spory wynikające z zakupu Biletów/Voucherów/dostępu do Materiałów poddane zostaną rozstrzygnięciu przez właściwy Sąd powszechny.

ADRES: ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg
NR TELEFONU:
77 416 99 86
E-MAIL: imprezy@bck-brzeg.pl

KASA KINA CZYNNA:
kasa kina w biurze podawczym BCK: PON-PT w godz. 8:00-21:00, w weekendy 30 min. przed seansem.
kasa w Punkcie Informacji Turystycznej – czynna WT-SOB w godz. 9:00-17:00.

BILETY PRZEZ CAŁĄ DOBĘ DOSTĘPNE SĄ ONLINE

CENNIK BILETÓW:

ORGANIZATOR, PARTNERZY, WSPARCIE MEDIALNE: