Statut

STATUT BRZESKIEGO CENTRUM KULTURY 


Uchwała Nr XII/141/19 Rady Miejskiej w Brzegu z dn. 26.09.2019 w sprawie nadania Statutu Brzeskiego Centrum Kultury – treść uchwały i Statut Brzeskiego Centrum Kultury stanowiący załącznik do uchwały  dostępny do pobrania tutaj. 

AKTUALIZACJA Z DN. 19.12.2019r.

Uchwała Nr XVI/187/19 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zmiany statutu Brzeskiego Centrum Kultury – treść uchwały  do pobrania tutaj.


Treść statutu poniżej (tekst ujednolicony, naniesiono zmiany w Statucie wprowadzone uchwałą nr XVI/187/19 z dn. 19.12.2019 r. Rady Miejskiej Brzegu w sprawie zmiany Statutu Brzeskiego Centrum Kultury:

 

STATUT BRZESKIEGO CENTRUM KULTURY

ROZDZIAŁ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Brzeskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury Gminy Brzeg działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i proowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 z późn. zm.).

§ 2. 1. Organizatorem Brzeskiego Centrum Kultury jest Gmina Brzeg.
2. Bezpośredni nadzór nad działalnością Brzeskiego Centrum Kultury w zakresie określonym przepisami prawa sprawuje Burmistrz Brzegu.
3. Brzeskie Centrum Kultury wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 3. Siedzibą Brzeskiego Centrum Kultury i terenem jego działania jest Gmina Brzeg.

§ 4. 1. Brzeskie Centrum Kultury posiada logo, którego wizerunek stanowi załącznik nr 1 do Statutu.
2. Brzeskie Centrum Kultury posługuje się również nazwą skróconą w brzmieniu: BCK.

ROZDZIAŁ 2.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 5. 1. Brzeskie Centrum Kultury realizuje zadania w zakresie działalności kulturalnej polegającej na edukacji kulturalnej, tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury zarówno regionalnej, jak i narodowej oraz światowej oraz zachęcanie ludzi do współtworzenia oraz aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze na terenie swojego działania.
2. Działalność kulturalna Brzeskiego Centrum Kultury polega w szczególności na realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę, tworzenia warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, a także zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań wiedzą i sztuką, gromadzeniu, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury.

§ 6. 1. Do szczegóołowego zakresu działania Brzeskiego Centrum Kultury należy:
1) organizacja, realizacja i projekcja: koncertów, spektakli, przeglądów, festiwali oraz innych wydarzeń kulturalnych, konkursów o zasięgu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym,
2) upowszechnianie kultury i sztuki w dziedzinach takich jak: muzyka, taniec, literatura, sztuki plastyczne i wizualne, fotografia, film, teatr, grafika, rzeźba, grafika komputerowa, architektura, muzealnictwo, twórczość i kultura ludowa, animacja kultury, lokalne dziedzictwo kulturowe,
3) stwarzanie warunków do funkcjonowania oraz prowadzenie amatorskich ruchów artystycznych uwzględniających wszystkie grupy wiekowe oraz zapewnienie im odpowiednich warunków lokalowych, zapewnienie wykwalifikowanej kadry instruktorskiej i niezbędnego wyposażenia do prowadzenia zajęć i prezentacji swoich osiągnięć,
4) merytoryczna opieka nad twórczością amatorską, promocja i prezentacja działań artystycznych oraz inicjatyw kulturowych środowisk lokalnych,
5) wspieranie i inicjowanie kontaktów mających na celu wymianę doświadczeń między twórcami z Polski oraz innych krajów,
6) współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami społecznymi,
7) inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów artystycznych,
8) prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
9) tworzenie warunków do optymalnego funkcjonowania muzealnictwa w szczególności poprzez upowszechnianie wiedzy o kulturze i tradycji regionu,
10) rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Gminy Brzeg.
2. Brzeskie Centrum Kultury może prowadzić także inną działalność niż kulturalna, polegającą w szczególności na:
1) promocji turystyki oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Brzeg,
2) dystrybucji oraz sprzedaży materiałów promujących gminę Brzeg, jako miejsce atrakcyjne turystycznie,
3) działalności wydawniczej.

ROZDZIAŁ 3.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 7. Brzeskie Centrum Kultury samodzielnie opracowuje plany rzeczowo-finansowe swojej działalności w ramach posiadanych środków.

§ 8. 1. Organem zarządzającym jest Dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury, który kieruje jego działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz, a także odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi instytucji.
2. W strukturze organizacyjnej Brzeskiego Centrum Kultury przewiduje się stanowisko jednego Zastępcy Dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury, który zastępuje Dyrektora podczas jego nieobecności a ponadto wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury, z wyłączeniem możliwości nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia i nagród oraz wykonuje inne obowiązki, które zostały określone w regulaminie organizacyjnym Brzeskiego Centrum Kultury, o którym mowa w § 10 niniejszego Statutu.
3. Dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Brzegu na zasadach i w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
4. Zastępcę Dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury powołuje i odwołuje Burmistrz Brzegu na wniosek Dyrektora.

§ 9. 1. Dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury może powołać Zespół Konsultacyjny jako organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora.
2. Zespół konsultacyjny liczy od 3 do 5 członków i powoływany jest na okres 3 lat.
3. Członkowie Zespołu Konsultacyjnego są powoływani spośród przedstawicieli twórców, animatorów kultury albo instytucji kultury.
4. Szczegółowy tryb pracy Zespołu Konsultacyjnego określa uchwalony przez niego regulamin.

§ 10. Regulamin Organizacyjny Brzeskiego Centrum Kultury opracowuje Dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury w trybie i w sposób określony ustawą.

ROZDZIAŁ 4.
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 11. Brzeskie Centrum Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w:
1) ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018 poz. 1983 z późn. zm.),
2) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019 poz. 351),
3) ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 poz. 869).

§ 12. 1. Działalność Brzeskiego Centrum Kultury finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej z budżetu gminy dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa lub gminy, darowizn, z przychodów ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych, operacji finansowych oraz innych źródeł, w tym kredytów i pożyczek.
2. Wysokość rocznej dotacji dla Brzeskiego Centrum Kultury ustala Rada Miejska w Brzegu w uchwale budżetowej na dany rok na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego przez Dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury.
3. Nadzór nad gospodarką finansową Brzeskiego Centrum Kultury sprawuje Burmistrz Brzegu.

§ 13. Podstawą gospodarki Brzeskiego Centrum Kultury jest roczny plan działalności ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji pochodzącej od Organizatora. Plan ten w ciągu roku kalendarzowego może ulec zmianie, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Brzegu zmieniającej budżet Gminy Brzeg oraz na podstawie zmiany dokonanej przez Dyrektora BCK.

§ 14. Koszty prowadzenia działalności kulturalnej, o której mowa w §6 ust. 1 Statutu, w tym wynagrodzenia dla pracowników wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne i inne wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników, obciążają koszty działalności podstawowej.

§ 15. Dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową Brzeskiego Centrum Kultury.

§ 16. Dyrektor corocznie przedkłada Organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Brzegu.

ROZDZIAŁ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17. Zmiany Statutu Brzeskiego Centrum Kultury mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzegu
Janusz Ireneusz Wójcik