Statut

Załącznik do uchwały nr XXXVIII/325/08
Rady Miejskiej Brzegu
Z dnia 28 listopada 2008r.

I.  Postanowienia ogólne

§1

Brzeskie Centrum Kultury w Brzegu zwane dalej „BCK” jest samorządową instytucją kultury powołaną do edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury.

§2

Brzeskie Centrum Kultury działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§3

Siedzibą BCK jest miasto Brzeg, a terenem działania Gmina Miasto Brzeg.

§4

Organizatorem BCK jest Gmina Miasto Brzeg.

§5

BCK posiada osobowość prawną i działa na rzecz miasta Brzeg, we własnym imieniu i na własny rachunek.

§6

BCK prowadzi działalność na terenie Brzegu w następujących obiektach komunalnych:

 • Dom Kultury, przy ul. Mlecznej 5
 • Amfiteatr Miejski, ul. Chrobrego 37
 • Galeria Sztuki Współczesnej BCK, Rynek –Ratusz
 • Punkt Informacji Turystycznej – Rynek – Ratusz

II.   Zakres działalności

§7

 1. Do podstawowych zadań BCK należy w szczególności:
  • edukacja kulturowa i wychowanie przez sztukę,
  • organizacja imprez kulturalnych oraz form aktywności w dziedzinie kultury,
  • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i zainteresowanie wiedzą o sztuce,
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturowych,
  • upowszechnianie i promocja wydarzeń kulturalnych.
 2. BCK może prowadzić także inną działalność, polegającą w szczególności na:
  • promocji turystyki oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy Miasta Brzegu,
  • dystrybucji i sprzedaży materiałów promujących Gminę Miasto Brzeg jako miejsce atrakcyjne turystycznie,
  • realizacji imprez zleconych.
 3. Realizacja powyższych zadań powinna uwzględniać współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi,  innymi instytucjami kultury oraz organizacjami i stowarzyszeniami turystycznymi.

III. Organy

§8

Organami BCK są:

 • dyrektor – jako organ zarządzający,
 • społeczna rada programowa – jako organ doradczy.

§9

Dyrektora BCK powołuje w drodze konkursu i odwołuje Burmistrz Miasta na zasadach określonych Ustawą.

§10

 1. Dyrektor zarządza i reprezentuje BCK na zewnątrz.
 2. Dyrektor odpowiada za całokształt jego działalności, za właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi

§11

 1. Członków społecznej rady programowej powołuje Rada Miejska Brzegu.
 2. Społeczna rada programowa składa się z 6 do 8 członków, w tym: 1 przedstawiciel Rady Miejskiej, 3 przedstawicieli Burmistrza Miasta Brzegu, od 2 do 4 przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych, albo instytucji kultury.

§12

 1. Członkowie Rady powołani są na cztery lata kadencji. Pierwszym dniem kadencji jest data powołania na członków społecznej rady programowej.
 2. Członkowie społecznej rady programowej na pierwszym posiedzeniu wybierają z grona członków rady programowej przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego rady.
 3. Tryb działania społecznej rady programowej określa regulamin nadany przez Burmistrza Miasta Brzegu.

§13

Do zadań społecznej rady programowej należy:

 1. opiniowanie projektów statutu i jego zmian
 2. opiniowanie podstawowych kierunków działalności BCK i występowanie z wnioskami w tym zakresie,
 3. opiniowanie planu działalności BCK oraz opiniowanie wykonania tego planu
 4. opiniowanie spraw przedstawionych przez dyrektora.

§14

 1. BCK prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Podstawą gospodarki finansowej BCK jest plan działalności zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu miasta Brzeg.
 3. Wysokość rocznej dotacji na działalność BCK ustala Rada Miejska Brzegu
 4. Sprawozdania finansowe BCK przyjmuje Rada Miejska Brzegu.

§15

BCK uzyskuje środki finansowe na działalność statutową z następujących źródeł:

 • dochody ze świadczonych usług,
 • dotacje z budżetu miasta,
 • darowizny od osób fizycznych i prawnych,
 • środki finansowe z programów operacyjnych,
 • dochody z działalności, o której mowa w §7 ust. 2 pkt 2) i 3).
 • dotacje z innych źródeł.

IV.  Organizacja

§16

Organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora BCK, po zasięgnięciu opinii Rady Miejskiej Brzegu oraz opinii podmiotów określonych Ustawą.

§17

Regulamin organizacyjny określa szczegółową strukturę organizacyjną, zakres działania, formy współpracy działów organizacyjnych, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne stanowiska w BCK.

V. Postanowienia  końcowe

§18

BCK używa pieczęci podłużnej z nazwą i pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej z pełną nazwą instytucji.

§19

Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Brzegu
Mariusz Grochowski