Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

TYTUŁ PROJEKTU: Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem „Sceny Kameralnej BCK”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020
Oś priorytetowa RPOP.10.00.00: Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Działanie: RPOP.10.02.00: Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji
Beneficjent: Brzeskie Centrum Kultury
Nr umowy: RPOP.10.02.00-16-0009/17-00 z dnia 12.02.2018
Okres realizacji projektu: 14.09-2018-15.10.2019
Tytuł projektu: Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem „Sceny Kameralnej BCK”.

Przedmiotowy projekt pn. „Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem „Sceny Kameralnej BCK” znajduje się na liście projektów podstawowych pozytywnie zweryfikowanego przez IŻ RPO WO 2014-2020 Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzeg na lata 2016-2023 przyjętego Uchwałą Nr XXVI/287/16 Rady Miejskiej Brzegu zdnia 10 listopada 2016r. Projekt będzie realizowany w partnerstwie – Lider: Brzeskie Centrum Kultury, Partnerzy: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Józefa Elsnera w Brzegu, Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu i Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM.

Zakres uczestnictwa Partnerów w projekcie, zgodnie z zapisami umówpartnerskich, obejmuje m. in.:
-współpracę przy tworzeniu opisu merytorycznego, w szczególności w dostosowaniu obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych;
-współpraca przy działaniach informacyjno-promocyjnych;
-wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych i/lub technicznych w realizowane w ramach projektu zadania;
-uczestniczenie w odbiorze prac przeprowadzonych w ramach projektu.

Przedmiotem projektu jest:
1. Przebudowa wnętrz budynku Brzeskiego Centrum Kultury, wraz z zakupem wyposażenia scenicznego. Opis działań:
– utworzenie pomieszczenia Sceny Kameralnej poprzez przebudowę byłej kawiarni i przystosowanie powierzchni do działalności Sceny Kameralnej z barem, zapleczem kuchennym i przestrzenią do prowadzenia działalności merytorycznej.
– przebudowa sali widowiskowej oraz tzw. Małej Sceny. Zaplanowane prace to: wymiana/naprawa siedzisk na widowni, remont sceny i zaplecza scenicznego wraz z instalacjami scenicznymi (kurtyna, oświetlenie), wymiana instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, remont ścian, sufitów, balkonów i stolarki. W ramach zadania przewidziano również zakup wyposażenia scenicznego. Sale zostaną wyposażone w nowe oświetlenie sceniczne i nagłośnienie. Dodatkowo sala widowiskowa zostanie wyposażona w nową technikę kinową.
– dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy oraz wydzielenie toalety na parterze budynku.
– przebudowa tarasu nad wejściem głównym do budynku BCK. Czas realizacji: I 2018-III 2019 Podmiot działania: Brzeskie Centrum Kultury

2. Termomodernizacja budynku Brzeskiego Centrum Kultury.  Opis działań:
– ocieplenia ścian zewnętrznych,
– ocieplenia stropodachów,
– wymiany okien i drzwi zewnętrznych,
– wymiany instalacji centralnego ogrzewania i podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej,
– wykonania instalacji wentylacji pomieszczeń wraz z zasilaniem urządzeń wentylacyjnych w energię elektryczną,
– wymiany oświetlenia na energooszczędne na drogach komunikacyjnych bez oświetlenia dziennego. Z kosztów kwalifikowalnych zostały wyłączone koszty prac przypadające na powierzchnie administracyjne oraz powierzchnie działalności gospodarczej poza kulturalnej (niestatutowej). Czas realizacji: I 2018-III 2019 Podmiot działania: Brzeskie Centrum Kultury

3. Promocja projektu.  Opis działań: – zakup i montaż 1 szt. tablicy informacyjnej. – zakup i montaż 1 szt. tablicy pamiątkowej. Czas realizacji: I 2018-III 2019; Podmiot działania: Brzeskie Centrum Kultury

Wartość całkowita projektu założona we wniosku o dofinansowanie to 9 300 000,00 zł, z czego wydatki kwalifikowalne to 7 126 273,17 zł, dofinansowanie to 3 521 023,99 zł, wkład UE to 2 994 545,76 zł, a wkład własny to 5 778 976,01 zł.